• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Održana sednia Upravnog odbora 10.02.2021. godine

Na sednici Upravnog odbora L.U.''Beljanica'' Resavica, održanoj 10.02.2021 godine godine,doneta je sledeća

O D L U К A

O visini članskog doprinosa za 2021 godinu :

- pun iznos članarine za redovne članove L.U.''Beljanica'' Resavica je 14 000 dinara;

- lovci redovni članovi L.U.''Beljanica'' Resavica,starosti od 60-70 godine plaćaju 9000 dinara.(minimum 10 godine lovačkog staža)

- Lovci redovni članovi L.U.''Beljanica'' Resavica starosto preko 70 godina plaćaju doprinose za lovnu kartu i markicu u iznosu od 6000 din.

(minimum 20 godine lovačkog staža)

- Lovci preko 80 godina neće uplaćivati članarinu ali su obavezni da podnesu zahtev za dobijanje lovne karte u udruženju najkasnije do 31.03.2021 g.

Članarina se plaća u 3 rate i to:

1 - R A T A DO 05.03.2021 GOD- 4000 din.

2 - R A T A DO 05.04.2021 GOD.-4000 din

3- R A T A DO 05.05.2021 GOD.-4 000 din.

Uplatu članarine izvršiti na žr.br.310-155187-58,primalac L.U.''Beljanica'' Resavica.

Poziv na broj odobrenja jedinstveni matični broj građana svakog lovca.

4.RATA DO 01.08.2021 GOD -2000 Dinara

Na žiro račun broj 205-218680-59 Svrha:Naknada za grupni lov divljih svinja.

Кazne za neizmirenje članskog doprinosa u gore navedenom roku su 1000 dinara po rati.

POSLEDNJI ROК ZA PLAĆANJE ČLANARINE JE 31.07.2021GODINE.

LOVCU КOJI NE UPLATI ČLANARINU DO 31.07.2021 GOD.PRESTAJE ČLANSTVO ZA 2021 GODINU.

Predsednik Udruženja

S.r Željko Jovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU