• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Lovište

Naziv lovišta je "Orlovica", a ustanovljeno je rešenjem Ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, 29. juna 2005. godine.


Lovište se nalazi u Pomoravskom okrugu, na desnoj obali Velike Morave, u centralnoj Srbiji.Lovište "Orlovica"

 

Površina lovišta "Orlovica" iznosi 17.254 hektara. Struktura lovišta po kulturama i vlasništvu je sledeća: šume i šumsko zemljište 2.280, pašnjaci i livade 2.698, njive i oranice 3.190, voćnjaci i vinogradi 506 i ostalo zemljište 600 hektara, ili oko 54 odsto u privatnom vlasništvu, a 5.635 pod šumom i šumskim zemljištem, 2.117 pašnjaka i livada i 234 hektara ostalog zemljišta, odnosno 46 odsto društvenog vlasništva.


Od ukupne površine, lovnu površinu čini 95, a nelovnu površinu 5 odsto lovišta. Lovište pripada brdskom i planinskom tipu lovišta, a nalazi se na nadmorskoj visini od 220 -1200 metara.

 

Najniža nadmorska visina u lovištu "Orlovica" nalazi se na Resavi ispod "Nabata", a najviša je Ribarska padina.

 

Lovište "Orlovica" pripada Crnomorskom slivu preko reka Dunava, Velike Morave, Resave, Ravanice i Crnice, a vode lovišta sastoje se od većih reka i potoka koji pokrivaju celu površinu lovišta, a najveće i najpoznatije su Resava, Resavica, Crnica i Ravanica, kao i drugi potoci i rečice.

Ovako raspoređeni vodeni tokovi po celoj površini lovišta sa dovoljnom količinom vode tokom cele godine pružaju veoma povoljne hidrološke uslove za gajenje divljači koja se nalazi u lovištu.


Zemljište lovišta je obraslo poljoprivrednom i šumskom vegetacijom, sva zemljišta u lovištu su dobro aerisana, suva i veoma povoljna za gajenje populacije divljači u lovištu. Poljoprivredna vegetacija u lovištu je veoma razvijena, jer se nalazi na zemljištu dobre klase gde se gaje sve vrste agrokultura kojih ima na ovom podneblju. Šumska vegetacija sastoji se od šuma mekih lišćara, hrasta i cera, graba i cera, bukve i hrasta i šume planinske bukve.

Odnos poljoprivredne i šumske vegetacije je veoma povoljan (54:46), hrane za divljač ima u izobilju, pa lovište ima najveći bonitet.


Mir u lovištu u svim aspektima je optimalan, lovište je brdskog tipa 72, a planinskog tipa 28 odsto ukupne površine. Posmatrajući osobenosti staništa, prirodnih uslova, mira u lovištu, i svih drugih merila, opšta je ocena da su pogodnosti za gajenje populacije divljači u lovištu sasvim zadovoljavajuće. Gazdovanje lovištem podeljeno je na tri organizaciona dela: "Beljanica", "Resavica" i "Ravna Reka".

Sudeći prema brojnom stanju divljači do kojeg se došlo prolećnim brojanjem 1999. i 2006. godine, gazdovanje lovištem u prethodnom desetogodišnjem periodu bilo je na zavidnoj visini. Stanje divljači 1999. godine: jelena 60, srna 210, divljih svinja 160, zečeva 790, fazana 280, poljskih jarebica 360, dok divokoza nije bilo.

Stanje divljači 2006. godine: jelena 40, srna 294, divljih svinja 130, zečeva 1160, fazana 700, poljskih jarebica 220, divokoza 10.


U istom desetogodišnjem periodu pa sve do danas finansijsko poslovanje bilo je pozitivno.

 

Lovište "Orlovica" nalazi se u zonu umereno-kontinentalne klime i graniči se sa severa lovištem "Homolje" LU Žagubica, sa istoka lovištem LU "Južni Kučaj 4" JP "Srbija šume" Despotovac, sa juga lovištima "Crnica" LU iz Paraćina i "Ravanica" LU iz Ćuprije i sa zapada lovištem "Dubovnica" LU iz Despotovca.