• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Odluka o zbornim mestima za lovnu 2014/15. godinu

Lovačko udruženje ''Beljanica''
               Br:81/2014
        Datum:03.04.2014.godine
               R e s a v i c a


Na sednici Upravnog odbora LU ''Beljanica'' Resavica, održanoj 03.04.2014. godine, doneta je sledeća

O D L U K A

O zbornim mestima za lovnu 2014/15.godinu

1.Resavica (''Stara ambulanta'',''Benzinska pumpa'',''Pijac'',''Pas.livade'');
2.Strmosten (Lovački dom,''Lisine'');
3.Sladaja (''AS'' Sladaja);
4.Dvorište (centar sela);
5.Jezero (centar sela);
6.Popovnjak (centar sela);
7.Stenjevac (Lovački dom);
8.Jelovac (''AS'Jelovac);
9.Makvište - Židilje (''Makvište'',''Židilje centar'');
10.Dutovo (Lovački dom).
11.Senjski Rudnik (centar);
12.Ravna Reka (centar).


Predsednik udruženja
Milojko Marjanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU