• Lovačko udruženje "Beljanica" - Resavica

  • Lovačko udruženje sa domaćinskim gazdovanjem

  • Naše lovište je puno raznovrsne divljači

  • Idealno područje za lovni turizam

  • Veliki broj trofejne divljači

Vesti

Izveštaj Komisije za procenu štete na divljači

Ловачко удружење ''Бељаница''
               Бр:103/2014
        Датум:19.05.2014 год,
               Р е с а в и ц а


На основу инструкције Министарства Пољопривреде,Шумарства и Водопривреде,Управе за шуме број 324-02-10/2014-10 од 15.05.2014 године ,
комисија за процену штета на дивљачи у Л.У.''Бељаница'' Ресавица подноси

И З В Е Ш Т А Ј

Комисија је у периоду од 16.05.2014 године до 18.05.2014 године прикупила податке од председника секција а и сама обишла већи део ловишта ''Орловица'' како би што реалније сагледала ситуацију и стање дивљачи у време обилних кишних падавина.


Већих поплава у самом ловишту није било, углавном су се излили шумски потоци који су веће штете причинили на шумски комуникацијама-путевима.


Уз реку Ресаву у селима Стрмостену,Јеловцу,Стењевцу и Дворишту поплављене су мање ловне површине на којима је углавном ситна дивљач и не ради се о неким већим штетама.


Веће површине под водом у овом делу су углавном неловне (ограђени воћњаци и ограђене њиве).
Због самог типа ловишта које је брдско-планинског типа нису настале неке веће штете на дивљачи нарочито не на крупној.


Углавном је било мањих штета на ситној дивљачи и то зецу ,фазану и пољској јаребици и то у деловима уз реку Ресаву.


Ловно-технички објекти у ловишту нису претрпели никакве штете.


Извештај сачинила комисија:

___________________________
Небојша Зорић(пред.комисије)

___________________________
                                                                                                  Милојко Марјановић

___________________________
                                                                                                Жељко Јовановић

___________________________
                                                                                               Бранислав Стевановић

___________________________
                                                                                            Бојан Теофиловић

___________________________
                                                                                            Дејан Мијајловић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU